" اتحاد اتحاد اتحاد اتحاد "

توقف کاخ سفید پشت خاکریز احمدی نژاد

توقف کاخ سفید پشت خاکریز احمدی نژاد

کانون مخالفت با احمدی نژاد ، کاخ سفید است . نظام سلطه با محوریت رژیم واشنگتن برای مدیریت جریان ضد احمدی نژاد ، علاوه بر خبر سازی و دروغ پراکنی های رایج ، به نحوه و محتوای انتقادات داخلی از وی نیز توجه داشته است . به عبارت دیگر دشمنان ایران اسلامی که گسترش رویکرد انقلابی و روحیه جهادی احمدی نژاد در سطح جهان را سم مهلک برای منافع چپاولگرایانه خود می دانند ، در فرایند پیشگیری از توسعه احمدی نژادیسم در دنیا ، به حجم بزرگی از عملیات تخریب و تحقیر دولت نهم در داخل کشورمان نیازمند بودند تا در سیاه نمایی علیه رییس جمهوری اسلامی ایران ، امکان مانور بیشتری داشته باشند . از آنجایی که آنها می دانستند نقد سازنده و خیر خواهانه نسبت به برنامه ها و عملکرد دولت ، همواره مورد استقبال دولتمردان قرار می گیرد ، بنابر این سوء استفاده از پوشش انتقادات را در دستور کار خود قرار دادند. لذا یک جریان به ظاهر انتقادی در طول 4 سال گذشته اقدامات مطلوب دولت را مطلقا" نادیده گرفته و صرفا" از موضع مچ گیری و با ادبیات تخریبی با رییس جمهور و دولت نهم مواجه شد .
اینکه چرا کاخ سفید از اواسط سال 2006 ، کمیته ای مرکب از چهره های سیاسی فعال را مامور تهیه نقشه ای تفصیلی برای تخریب احمدی نژاد در نزد مردم ایران و ملت های دنیا کرده بود ، به این واقعیت بر می گردد که تحمل روی کار بودن رییس جمهوری مردمی و مکتبی در ایران برای مقامات آمریکایی ناممکن می باشد ، زیرا آنها 30 سال است که عملیات روانی و سیاسی خود را بر اثبات ناکارآمدی حکومت دینی در اداره جامعه متمرکز کرده اند ، بنابر این حضور موفق مردی از جنس " مکتب" و " مردم‌" در عرصه مدیریت اجرایی کشورمان شکننده ترین وضعیتی است که می تواند نظام سلطه جهانی را با ناکامی و پریشانی رو به رو سازد.
دولتهای آمریکا که از 30 سال پیش همواره از فرو پاشی قریب الوقوع جمهوری اسلامی ایران به علت دینی و ناکارامد بودن آن خبر می دادند و در برابر پرسش جهانی در باره پیش بینی غلط و ضعف تحلیل مضحک خود در می ماندند ، از 4 سال پیش پس از قدرت یافتن احمدی نژاد در عرصه اجرایی کشور مان ، با یک گام عقب نشینی از موضع محتوم بودن فروپاشی جمهوری اسلامی ایران ، دائما" وعده دادند که دولت احمدی نژاد دوام نمی آورد و امکان جلب آرای مردم را ندارد ، اما اکنون ناکامی این نظریه خود را نیز به سوگ نشسته اند.
:: برچسب‌ها: دکتر محمود احمدی نژاد, آمریکا

نویسنده : دانشجو
تاریخ : ۱۳۸۸/٤/۱٤